นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pattani2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani2.jpg","created_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:39:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattani2.jpg","asset_file_size":164300,"modified_at":"2011/09/28 15:39:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pattani {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani.jpg","created_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:27:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattani.jpg","asset_file_size":119531,"modified_at":"2011/09/28 15:27:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30443,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pattanibay {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattanibay.jpg","created_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/28 15:15:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pattanibay.jpg","asset_file_size":133696,"modified_at":"2011/09/28 15:15:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_e-mc2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"e-mc2.jpg","created_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:44:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"e-mc2.jpg","asset_file_size":48724,"modified_at":"2011/09/27 15:44:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_einstein_e_mc2formula {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"einstein_e_mc2formula.jpg","created_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:43:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"einstein_e_mc2formula.jpg","asset_file_size":67028,"modified_at":"2011/09/27 15:43:33 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30435,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pantheratigrisbalicaheineman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","created_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:42:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PantheraTigrisBalicaHeineman.jpg","asset_file_size":34482,"modified_at":"2011/09/27 15:42:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30434,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_15152323jh0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"15152323jh0.gif","created_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"15152323jh0.gif","asset_file_size":103620,"modified_at":"2011/09/27 15:35:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30433,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_images {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"images.jpg","asset_file_size":10949,"modified_at":"2011/09/27 15:35:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30432,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_222 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"222.jpg","created_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"222.jpg","asset_file_size":108144,"modified_at":"2011/09/26 09:19:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_111 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"111.jpg","created_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_updated_at":"2011/09/26 09:19:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"111.jpg","asset_file_size":37415,"modified_at":"2011/09/26 09:19:26 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ico256-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256-3.jpg","created_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 13:00:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256-3.jpg","asset_file_size":69398,"modified_at":"2011/09/14 13:00:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30144,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ico256-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256-1.jpg","created_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 12:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256-1.jpg","asset_file_size":8931,"modified_at":"2011/09/14 12:59:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30143,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ico256 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ico256.jpg","created_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_updated_at":"2011/09/14 12:53:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ico256.jpg","asset_file_size":31828,"modified_at":"2011/09/14 12:53:09 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30142,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sad-cat2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sad-cat2.jpg","created_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sad-cat2.jpg","asset_file_size":78327,"modified_at":"2011/09/12 09:58:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30037,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_teamviewer2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"teamviewer2.png","created_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:58:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"teamviewer2.png","asset_file_size":14162,"modified_at":"2011/09/12 09:58:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30036,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p2.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p2.jpg","asset_file_size":216982,"modified_at":"2011/09/12 09:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30035,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_inct77 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"INCT77.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"INCT77.jpg","asset_file_size":222757,"modified_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_teamviewer-icon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"teamviewer-icon.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"teamviewer-icon.jpg","asset_file_size":10224,"modified_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30033,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2147_01_00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2147_01_00.gif","created_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2147_01_00.gif","asset_file_size":49047,"modified_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30032,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pp30340sad-puppy-posters {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","created_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","asset_file_size":25427,"modified_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29857,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5.jpg","asset_file_size":23022,"modified_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29856,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p4.jpg","created_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p4.jpg","asset_file_size":222778,"modified_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29855,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hplc {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"HPLC.jpg","created_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC.jpg","asset_file_size":17040,"modified_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29854,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_muslim3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"muslim3.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"muslim3.jpg","asset_file_size":29318,"modified_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29719,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_11070633 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11070633.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11070633.jpg","asset_file_size":255166,"modified_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29718,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: