นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_aagf03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF03.jpg","created_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF03.jpg","asset_file_size":97757,"modified_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61246,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aagf05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF05.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF05.JPG","asset_file_size":256052,"modified_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61245,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aagf04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF04.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF04.JPG","asset_file_size":246816,"modified_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aagf02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF02.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF02.JPG","asset_file_size":134401,"modified_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_aagf01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"AAGF01.JPG","created_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AAGF01.JPG","asset_file_size":178134,"modified_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":61242,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lean20161 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LEAN20161.JPG","created_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","asset_updated_at":"2016/07/13 20:49:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LEAN20161.JPG","asset_file_size":82308,"modified_at":"2016/07/13 21:08:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":58729,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"9M05.png","created_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M05.png","asset_file_size":725983,"modified_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55652,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M00.jpg","created_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M00.jpg","asset_file_size":109877,"modified_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55651,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M13.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M13.jpg","asset_file_size":94398,"modified_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55650,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M12.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M12.jpg","asset_file_size":72837,"modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55649,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M11.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M11.jpg","asset_file_size":181454,"modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55648,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M04.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M04.jpg","asset_file_size":90992,"modified_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55647,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9M03.jpg","created_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M03.jpg","asset_file_size":79571,"modified_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55646,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"9M02.png","created_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M02.png","asset_file_size":726004,"modified_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55645,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_9m01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"9M01.png","created_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9M01.png","asset_file_size":689473,"modified_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55644,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year09.jpg","created_at":"2015/09/18 09:11:19 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:11:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:11:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year09.jpg","asset_file_size":68591,"modified_at":"2015/09/18 09:11:23 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year08.jpg","created_at":"2015/09/18 09:11:12 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:11:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:11:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year08.jpg","asset_file_size":64404,"modified_at":"2015/09/18 09:11:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year07.jpg","created_at":"2015/09/18 09:09:49 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:09:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year07.jpg","asset_file_size":65284,"modified_at":"2015/09/18 09:09:53 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year06.jpg","created_at":"2015/09/18 09:08:05 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:08:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:08:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year06.jpg","asset_file_size":34868,"modified_at":"2015/09/18 09:08:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"30Year05.png","created_at":"2015/09/18 09:07:58 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:08:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year05.png","asset_file_size":196967,"modified_at":"2015/09/18 09:08:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year04.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:50 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year04.jpg","asset_file_size":70576,"modified_at":"2015/09/18 09:07:57 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year03.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:42 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year03.jpg","asset_file_size":69106,"modified_at":"2015/09/18 09:07:45 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year02.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year02.jpg","asset_file_size":199717,"modified_at":"2015/09/18 09:07:38 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_30year01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"30Year01.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"30Year01.jpg","asset_file_size":169877,"modified_at":"2015/09/18 09:07:25 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dimond {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dimond.jpg","created_at":"2015/09/17 21:42:18 +0700","asset_updated_at":"2015/09/17 21:42:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Dimond.jpg","asset_file_size":59624,"modified_at":"2015/09/17 21:42:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54870,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: