นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p04.jpg","created_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p04.jpg","asset_file_size":24879,"modified_at":"2014/06/26 10:05:37 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47148,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p03.jpg","created_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p03.jpg","asset_file_size":30363,"modified_at":"2014/06/26 10:05:29 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47147,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p02.jpg","created_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p02.jpg","asset_file_size":20650,"modified_at":"2014/06/26 10:05:22 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47146,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_p01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p01.jpg","created_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","asset_updated_at":"2014/06/26 10:01:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p01.jpg","asset_file_size":31828,"modified_at":"2014/06/26 10:05:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47145,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_other_work_moror2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Other_work_MorOr2.png","created_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:11:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Other_work_MorOr2.png","asset_file_size":175363,"modified_at":"2014/06/25 13:11:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47141,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Form_Other_Work.pdf","created_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:10:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Form_Other_Work.pdf","asset_file_size":57204,"modified_at":"2014/06/25 13:10:21 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47140,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_other_work_moror {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Other_work_MorOr.png","created_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Other_work_MorOr.png","asset_file_size":69710,"modified_at":"2014/06/25 13:09:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47139,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Other_work_MorOr.pdf","created_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","asset_updated_at":"2014/06/25 13:09:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Other_work_MorOr.pdf","asset_file_size":22935,"modified_at":"2014/06/25 13:09:42 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":47138,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_brazil2014 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Brazil2014.jpg","created_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","asset_updated_at":"2014/06/12 21:03:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Brazil2014.jpg","asset_file_size":135898,"modified_at":"2014/06/12 21:04:16 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46992,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_world_cup_2014 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"world_cup_2014.jpg","created_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","asset_updated_at":"2014/06/12 20:45:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"world_cup_2014.jpg","asset_file_size":135898,"modified_at":"2014/06/12 21:03:15 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ilovepdf {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ilovepdf.png","created_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","asset_updated_at":"2014/06/05 15:13:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ilovepdf.png","asset_file_size":1950,"modified_at":"2014/06/05 15:14:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46898,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sfb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SFB.jpg","created_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:53:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SFB.jpg","asset_file_size":140839,"modified_at":"2014/06/03 22:05:30 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sun_flower_baby {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sun_Flower_Baby.jpg","created_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:40:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Sun_Flower_Baby.jpg","asset_file_size":140839,"modified_at":"2014/06/03 22:03:01 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_free_time01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"free_time01.jpg","created_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","asset_updated_at":"2014/06/03 21:25:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"free_time01.jpg","asset_file_size":82168,"modified_at":"2014/06/03 21:25:13 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_myguit01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MyGuit01.jpg","created_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","asset_updated_at":"2014/05/30 21:08:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"MyGuit01.jpg","asset_file_size":100814,"modified_at":"2014/05/30 21:08:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flowera01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FlowerA01.jpg","created_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/30 20:35:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"FlowerA01.jpg","asset_file_size":113421,"modified_at":"2014/05/30 21:02:40 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscn1221_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN1221_2.JPG","created_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","asset_updated_at":"2014/05/26 21:11:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DSCN1221_2.JPG","asset_file_size":224824,"modified_at":"2014/05/26 21:11:28 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46767,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mansome {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mansome.jpg","created_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","asset_updated_at":"2014/05/19 23:15:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mansome.jpg","asset_file_size":11904,"modified_at":"2014/05/19 23:15:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46685,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_300px-zinc_gluconate_structure {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","created_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","asset_updated_at":"2014/05/19 22:49:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"300px-Zinc_gluconate_structure.svg.png","asset_file_size":4581,"modified_at":"2014/05/19 23:04:44 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46684,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bali2011-001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bali2011-001.jpg","created_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","asset_updated_at":"2014/05/18 14:47:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bali2011-001.jpg","asset_file_size":74050,"modified_at":"2014/05/18 15:03:49 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46669,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert08.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert08.jpg","asset_file_size":152936,"modified_at":"2014/05/08 22:04:27 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert07.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert07.jpg","asset_file_size":110053,"modified_at":"2014/05/08 22:04:21 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46559,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert06.jpg","created_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:01:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert06.jpg","asset_file_size":127377,"modified_at":"2014/05/08 22:04:14 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert05.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert05.jpg","asset_file_size":162238,"modified_at":"2014/05/08 22:04:08 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert04.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert04.jpg","asset_file_size":143392,"modified_at":"2014/05/08 22:04:02 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert03.jpg","created_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 22:00:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert03.jpg","asset_file_size":136580,"modified_at":"2014/05/08 22:03:56 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert02.jpg","created_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert02.jpg","asset_file_size":391019,"modified_at":"2014/05/08 22:03:50 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46554,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fert01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fert01.jpg","created_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 21:59:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fert01.jpg","asset_file_size":105638,"modified_at":"2014/05/08 22:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kool01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kool01.jpg","created_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kool01.jpg","asset_file_size":150925,"modified_at":"2014/05/08 08:35:12 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46538,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_vetget02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Vetget02.jpg","created_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:34:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Vetget02.jpg","asset_file_size":284435,"modified_at":"2014/05/08 08:34:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46537,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_vetget01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Vetget01.jpg","created_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","asset_updated_at":"2014/05/08 08:29:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Vetget01.jpg","asset_file_size":372466,"modified_at":"2014/05/08 08:29:46 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46536,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_happ12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happ12.jpg","created_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Happ12.jpg","asset_file_size":250476,"modified_at":"2014/04/29 22:11:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46394,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hap11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hap11.jpg","created_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 22:10:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Hap11.jpg","asset_file_size":368350,"modified_at":"2014/04/29 22:10:36 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46393,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kai091 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kai091.JPG","created_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:19:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kai091.JPG","asset_file_size":101178,"modified_at":"2014/04/29 11:19:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46378,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kai051 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kai051.JPG","created_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:18:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kai051.JPG","asset_file_size":109581,"modified_at":"2014/04/29 11:19:05 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46377,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kai09 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kai09.JPG","created_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","asset_updated_at":"2014/04/29 11:09:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Kai09.JPG","asset_file_size":103486,"modified_at":"2014/04/29 11:09:30 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":46375,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: