นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_kokmuang12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang12.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:32 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":466850,"modified_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54993,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang10.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":300077,"modified_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54992,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang9.jpg","created_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":291907,"modified_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang8.jpg","created_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":387379,"modified_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54990,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang7.jpg","created_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":436138,"modified_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54989,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang6.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":339908,"modified_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54988,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang5.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":421330,"modified_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang4.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":393399,"modified_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang3.jpg","created_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":404132,"modified_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang2.jpg","created_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":198139,"modified_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kokmuang1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang1.jpg","created_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":295227,"modified_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_12345 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12345.jpg","created_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","asset_updated_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":253593,"modified_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54926,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_b5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b5.jpg","created_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":229686,"modified_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_b4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b4.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":269500,"modified_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_b3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b3.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":322481,"modified_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54816,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_b2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":315515,"modified_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54815,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_b1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b1.jpg","created_at":"2015/09/14 16:51:53 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:51:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":217427,"modified_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54814,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_c2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":328095,"modified_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54813,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_c1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c1.JPG","created_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":412082,"modified_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54812,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a17.JPG","created_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":355695,"modified_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54811,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a16.JPG","created_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":353350,"modified_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54810,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a15.JPG","created_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":380605,"modified_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a14.JPG","created_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":372521,"modified_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54808,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a13.JPG","created_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":349467,"modified_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54807,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a12.JPG","created_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":366204,"modified_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54806,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a11.JPG","created_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":364313,"modified_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54805,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a10.JPG","created_at":"2015/09/14 16:34:05 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:34:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":387658,"modified_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54804,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a9.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":364546,"modified_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54803,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a8.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":381390,"modified_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54802,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a7.JPG","created_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":371751,"modified_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54801,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a6.jpg","created_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":312948,"modified_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54800,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a5.jpg","created_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":323223,"modified_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54799,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a4.jpg","created_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":295702,"modified_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54798,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a3.jpg","created_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":314159,"modified_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54797,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:20:16 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:20:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":299014,"modified_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54796,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_8227 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8227.jpg","created_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_file_size":340130,"modified_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54143,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: