นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jirayuth.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_plc_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_6.jpg","created_at":"2017/08/24 15:48:05 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:48:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:48:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e196","asset_file_size":231625,"modified_at":"2017/08/24 15:48:09 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61619,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plc_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_5.jpg","created_at":"2017/08/24 15:46:30 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:46:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:46:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e195","asset_file_size":509271,"modified_at":"2017/08/24 15:46:33 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61618,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plc_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_4.jpg","created_at":"2017/08/24 15:44:53 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:44:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e194","asset_file_size":688428,"modified_at":"2017/08/24 15:44:57 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61617,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plc_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_3.jpg","created_at":"2017/08/24 15:43:10 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:43:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:43:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e193","asset_file_size":671635,"modified_at":"2017/08/24 15:43:15 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61616,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plc_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_2.jpg","created_at":"2017/08/24 15:41:36 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:41:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:41:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e192","asset_file_size":795744,"modified_at":"2017/08/24 15:41:39 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61615,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_plc_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PLC_1.jpg","created_at":"2017/08/24 15:40:32 +0700","asset_updated_at":"2017/08/24 15:40:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 15:40:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e191","asset_file_size":690366,"modified_at":"2017/08/24 15:40:33 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61614,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_krairit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Krairit.jpg","created_at":"2017/07/15 13:11:43 +0700","asset_updated_at":"2017/07/15 13:11:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/15 13:45:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_file_size":280475,"modified_at":"2017/07/15 13:45:54 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61379,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_s_6388396611377 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S_6388396611377.jpg","created_at":"2017/07/14 15:17:52 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 15:17:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/15 00:18:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_file_size":677871,"modified_at":"2017/07/15 00:18:13 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61375,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","asset_file_name":"GameTheory.docx","created_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:32:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","asset_file_size":113125,"modified_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","media_folder_id":1595,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61367,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: