นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_time13feb18 {"asset_file_size":658848,"updated_at":"2018/02/20 14:57:56 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/20 14:57:56 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/02/20 14:57:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62121,"asset_file_name":"Time13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/20 14:57:47 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_8 {"asset_file_size":514052,"updated_at":"2018/02/19 15:54:21 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:54:11 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62120,"asset_file_name":"psu_pr2108_8.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:54:11 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_7 {"asset_file_size":336113,"updated_at":"2018/02/19 15:53:54 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:53:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:53:41 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62119,"asset_file_name":"psu_pr2108_7.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:53:41 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_6 {"asset_file_size":201902,"updated_at":"2018/02/19 15:53:16 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:53:12 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62118,"asset_file_name":"psu_pr2108_6.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:53:11 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_4 {"asset_file_size":496691,"updated_at":"2018/02/19 15:52:49 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:52:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:52:46 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62117,"asset_file_name":"psu_pr2108_4.1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:52:46 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_4 {"asset_file_size":342972,"updated_at":"2018/02/19 15:17:29 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:17:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:17:21 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62116,"asset_file_name":"psu_pr2108_4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:17:21 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_3 {"asset_file_size":291186,"updated_at":"2018/02/19 15:17:03 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:16:56 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62115,"asset_file_name":"psu_pr2108_3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:16:56 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_2 {"asset_file_size":81781,"updated_at":"2018/02/19 15:16:21 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:16:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:16:10 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62114,"asset_file_name":"psu_pr2108_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:16:10 +0700"}
 • Tiny_psu_pr2108_1 {"asset_file_size":415524,"updated_at":"2018/02/19 15:15:47 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:15:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:15:41 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62113,"asset_file_name":"psu_pr2108_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:15:41 +0700"}
 • Tiny_peace13feb18 {"asset_file_size":955247,"updated_at":"2018/02/19 15:10:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/19 15:10:15 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"peace","visibility":2,"created_at":"2018/02/19 15:09:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62112,"asset_file_name":"Peace13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/19 15:09:58 +0700"}
 • Tiny_miracle13feb18 {"asset_file_size":678220,"updated_at":"2018/02/18 13:37:47 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/18 13:37:47 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"miracle","visibility":2,"created_at":"2018/02/18 13:37:40 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62111,"asset_file_name":"Miracle13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/18 13:37:40 +0700"}
 • Tiny_life13feb18 {"asset_file_size":723504,"updated_at":"2018/02/16 18:08:39 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/16 18:08:39 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","visibility":2,"created_at":"2018/02/16 18:08:34 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62110,"asset_file_name":"Life13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/16 18:08:34 +0700"}
 • Tiny_waraporn_chawapong3 {"asset_file_size":49455,"updated_at":"2018/02/15 17:35:35 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 17:35:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 17:35:30 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62109,"asset_file_name":"waraporn_chawapong3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 17:35:30 +0700"}
 • Tiny_waraporn_chawapong1 {"asset_file_size":112682,"updated_at":"2018/02/15 17:30:42 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 17:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 17:30:39 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62108,"asset_file_name":"waraporn_chawapong1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 17:30:39 +0700"}
 • Tiny_rallytosatoon {"asset_file_size":49345,"updated_at":"2018/02/15 17:25:44 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 17:25:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 17:25:38 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62107,"asset_file_name":"rallytosatoon.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 17:25:38 +0700"}
 • Tiny_waraporn_chawapong {"asset_file_size":247840,"updated_at":"2018/02/15 17:24:37 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 17:24:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 17:24:31 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62106,"asset_file_name":"waraporn_chawapong.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 17:24:31 +0700"}
 • Tiny_committee {"asset_file_size":198454,"updated_at":"2018/02/15 17:24:10 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 17:24:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 17:24:05 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62105,"asset_file_name":"committee.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 17:24:05 +0700"}
 • Tiny_discipline13feb18 {"asset_file_size":544149,"updated_at":"2018/02/15 15:20:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/15 15:20:38 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e19\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/02/15 15:20:20 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62104,"asset_file_name":"Discipline13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/15 15:20:18 +0700"}
 • Tiny_tolist-8 {"asset_file_size":155589,"updated_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-8","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62103,"asset_file_name":"ToList-8.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700"}
 • Tiny_tolist-7 {"asset_file_size":133558,"updated_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-7","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62102,"asset_file_name":"ToList-7.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700"}
 • Tiny_tolist-6 {"asset_file_size":134928,"updated_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-6","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62101,"asset_file_name":"ToList-6.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700"}
 • Tiny_tolist-5 {"asset_file_size":81093,"updated_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-5","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62100,"asset_file_name":"ToList-5.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700"}
 • Tiny_tolist-4 {"asset_file_size":140663,"updated_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-4","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62099,"asset_file_name":"ToList-4.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700"}
 • Tiny_tolist-3 {"asset_file_size":183486,"updated_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-3","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62098,"asset_file_name":"ToList-3.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700"}
 • Tiny_tolist-2 {"asset_file_size":158153,"updated_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-2","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62097,"asset_file_name":"ToList-2.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700"}
 • Tiny_tolist-1 {"asset_file_size":165617,"updated_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"ToList-1","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1596,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62096,"asset_file_name":"ToList-1.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700"}
 • Tiny_iam13feb18 {"asset_file_size":317753,"updated_at":"2018/02/14 10:10:32 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/14 10:10:32 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Iam","visibility":2,"created_at":"2018/02/14 10:10:27 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62095,"asset_file_name":"Iam13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/14 10:10:27 +0700"}
 • Tiny_wisdom13feb18 {"asset_file_size":477894,"updated_at":"2018/02/13 13:53:19 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/13 13:53:19 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"wisdom","visibility":2,"created_at":"2018/02/13 13:53:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62094,"asset_file_name":"Wisdom13Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/13 13:53:09 +0700"}
 • Tiny_days4feb18 {"asset_file_size":780279,"updated_at":"2018/02/13 00:01:35 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/13 00:01:35 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"days","visibility":2,"created_at":"2018/02/13 00:01:31 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62093,"asset_file_name":"Days4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/13 00:01:31 +0700"}
 • Tiny_people4feb18 {"asset_file_size":731809,"updated_at":"2018/02/11 15:55:53 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/11 15:55:53 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"people","visibility":2,"created_at":"2018/02/11 15:55:47 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62092,"asset_file_name":"People4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/11 15:55:47 +0700"}
 • Tiny_apple-site {"asset_file_size":468275,"updated_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"apple-site","visibility":2,"created_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1510,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62091,"asset_file_name":"apple-site.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700"}
 • Tiny_path4feb18 {"asset_file_size":842671,"updated_at":"2018/02/10 17:28:59 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/10 17:28:59 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"path","visibility":2,"created_at":"2018/02/10 17:28:53 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62090,"asset_file_name":"Path4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/10 17:28:52 +0700"}
 • Tiny_thanks4feb18 {"asset_file_size":772867,"updated_at":"2018/02/09 15:53:56 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/09 15:53:56 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13","visibility":2,"created_at":"2018/02/09 15:53:49 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62089,"asset_file_name":"Thanks4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/09 15:53:49 +0700"}
 • Tiny_successful4feb18 {"asset_file_size":632687,"updated_at":"2018/02/08 13:56:05 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/08 13:56:05 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","visibility":2,"created_at":"2018/02/08 13:55:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62088,"asset_file_name":"Successful4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/08 13:55:58 +0700"}
 • Tiny_example4feb18 {"asset_file_size":401949,"updated_at":"2018/02/08 13:51:12 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/08 13:51:12 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"example","visibility":2,"created_at":"2018/02/08 13:51:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62087,"asset_file_name":"Example4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/08 13:51:09 +0700"}
 • Tiny_20562 {"asset_file_size":153240,"updated_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/07 23:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Network of Speaking","visibility":2,"created_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1574,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62086,"asset_file_name":"20562.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/07 23:35:40 +0700"}
 • Tiny_20563 {"asset_file_size":149608,"updated_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/07 23:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Network of Speaking","visibility":2,"created_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1574,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62085,"asset_file_name":"20563.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/07 23:33:58 +0700"}
 • Tiny_forgiveness4feb18 {"asset_file_size":459593,"updated_at":"2018/02/06 09:28:45 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/06 09:28:45 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/02/06 09:28:37 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62084,"asset_file_name":"Forgiveness4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/06 09:28:37 +0700"}
 • Tiny_prized4feb18 {"asset_file_size":452905,"updated_at":"2018/02/05 09:44:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/05 09:44:38 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/02/05 09:44:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62083,"asset_file_name":"Prized4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/05 09:44:32 +0700"}
 • Tiny_care4feb18 {"asset_file_size":583368,"updated_at":"2018/02/04 19:27:32 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/04 19:27:32 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"care","visibility":2,"created_at":"2018/02/04 19:27:24 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62082,"asset_file_name":"Care4Feb18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/04 19:27:24 +0700"}
 • Tiny_maneema1 {"asset_file_size":113235,"updated_at":"2018/02/02 17:57:19 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/02 17:57:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 WorldStar Packaging Award 2017 ","visibility":2,"created_at":"2018/02/02 17:57:17 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62081,"asset_file_name":"maneema1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/02 17:57:17 +0700"}
 • Tiny_working25jan18 {"asset_file_size":665727,"updated_at":"2018/02/02 14:13:08 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/02 14:13:08 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/02/02 14:12:56 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62080,"asset_file_name":"Working25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/02 14:12:56 +0700"}
 • Tiny_necessity25jan18 {"asset_file_size":829216,"updated_at":"2018/02/01 19:44:32 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/01 19:44:32 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19","visibility":2,"created_at":"2018/02/01 19:44:24 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62079,"asset_file_name":"Necessity25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/01 19:44:24 +0700"}
 • Tiny_3reserchers {"asset_file_size":172876,"updated_at":"2018/02/01 14:39:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/01 14:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/02/01 14:39:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62078,"asset_file_name":"3reserchers.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/01 14:39:08 +0700"}
 • Tiny_psu_melon3 {"asset_file_size":309588,"updated_at":"2018/02/01 14:38:39 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/01 14:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","visibility":2,"created_at":"2018/02/01 14:38:36 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62077,"asset_file_name":"psu_melon3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/01 14:38:36 +0700"}
 • Tiny_psu_melon2 {"asset_file_size":354712,"updated_at":"2018/02/01 14:37:53 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/01 14:37:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e27","visibility":2,"created_at":"2018/02/01 14:37:44 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62076,"asset_file_name":"psu_melon2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/01 14:37:44 +0700"}
 • Tiny_psu_melon1 {"asset_file_size":300921,"updated_at":"2018/02/01 14:37:20 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/02/01 14:37:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","visibility":2,"created_at":"2018/02/01 14:37:13 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62075,"asset_file_name":"psu_melon1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/02/01 14:37:13 +0700"}
 • Tiny_rubber6 {"asset_file_size":162818,"updated_at":"2018/01/31 17:28:19 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 17:28:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 17:28:14 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62074,"asset_file_name":"rubber6.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 17:28:14 +0700"}
 • Tiny_rubber7 {"asset_file_size":92468,"updated_at":"2018/01/31 17:26:25 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 17:26:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 17:26:22 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62073,"asset_file_name":"rubber7.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 17:26:22 +0700"}
 • Tiny_sirirat {"asset_file_size":25486,"updated_at":"2018/01/31 17:25:32 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 17:25:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 17:25:29 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62072,"asset_file_name":"sirirat.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 17:25:29 +0700"}
 • Tiny_goldprize {"asset_file_size":742468,"updated_at":"2018/01/31 17:24:36 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 17:24:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 17:24:32 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62071,"asset_file_name":"goldprize.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 17:24:30 +0700"}
 • Tiny_thanaporn {"asset_file_size":58296,"updated_at":"2018/01/31 17:23:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 17:23:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e18\u0e19\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e34\u0e08","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 17:23:33 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62070,"asset_file_name":"thanaporn.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 17:23:33 +0700"}
 • Tiny_moving25jan18 {"asset_file_size":494345,"updated_at":"2018/01/31 13:47:41 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 13:47:41 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"moving","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 13:47:25 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62069,"asset_file_name":"Moving25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 13:47:25 +0700"}
 • Tiny_formyang2 {"asset_file_size":235977,"updated_at":"2018/01/31 10:57:44 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/31 10:57:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/31 10:57:39 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62068,"asset_file_name":"formyang2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/31 10:57:39 +0700"}
 • Tiny_formyang1 {"asset_file_size":543978,"updated_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e34\u0e14\u0e04\u0e49\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e2a\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e25\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22","visibility":2,"created_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62067,"asset_file_name":"formyang1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700"}
 • Tiny_formyang {"asset_file_size":247141,"updated_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","visibility":2,"created_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62066,"asset_file_name":"formyang.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700"}
 • Tiny_narit_taojan {"asset_file_size":69133,"updated_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e23\u0e34\u0e28 \u0e17\u0e49\u0e32\u0e27\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","visibility":2,"created_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62065,"asset_file_name":"narit_taojan.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700"}
 • Tiny_see25jan18 {"asset_file_size":697020,"updated_at":"2018/01/30 09:46:55 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/30 09:46:55 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"see","visibility":2,"created_at":"2018/01/30 09:46:46 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62064,"asset_file_name":"See25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/30 09:46:46 +0700"}
 • Tiny_supatra1 {"asset_file_size":11576,"updated_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e14","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62063,"asset_file_name":"supatra1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700"}
 • Tiny_niwat {"asset_file_size":86128,"updated_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e34\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62062,"asset_file_name":"niwat.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700"}
 • Tiny_ampon {"asset_file_size":51868,"updated_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e25 \u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 ","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62061,"asset_file_name":"ampon.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700"}
 • Tiny_indotorist3 {"asset_file_size":560553,"updated_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62060,"asset_file_name":"indotorist3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700"}
 • Tiny_indotorist2 {"asset_file_size":627598,"updated_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62059,"asset_file_name":"indotorist2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700"}
 • Tiny_indotorist1 {"asset_file_size":586921,"updated_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62058,"asset_file_name":"indotorist1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700"}
 • Tiny_psu_course4 {"asset_file_size":295702,"updated_at":"2018/01/29 14:31:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 14:31:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 14:31:08 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62057,"asset_file_name":"psu_course4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 14:31:07 +0700"}
 • Tiny_psu_course3 {"asset_file_size":242147,"updated_at":"2018/01/29 14:30:14 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 14:30:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 14:30:06 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62056,"asset_file_name":"psu_course3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 14:30:06 +0700"}
 • Tiny_psu_course2 {"asset_file_size":213910,"updated_at":"2018/01/29 14:29:13 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 14:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 14:29:06 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62055,"asset_file_name":"psu_course2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 14:29:06 +0700"}
 • Tiny_psu_course {"asset_file_size":363152,"updated_at":"2018/01/29 14:28:36 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 14:28:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 14:28:30 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62054,"asset_file_name":"psu_course.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 14:28:30 +0700"}
 • Tiny_meet25jan18 {"asset_file_size":716401,"updated_at":"2018/01/29 10:37:31 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/29 10:37:31 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"meet","visibility":2,"created_at":"2018/01/29 10:37:20 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62053,"asset_file_name":"Meet25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/29 10:37:20 +0700"}
 • Tiny_taker25jan18 {"asset_file_size":514798,"updated_at":"2018/01/28 22:08:58 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/28 22:08:58 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"taker","visibility":2,"created_at":"2018/01/28 22:08:51 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62052,"asset_file_name":"Taker25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/28 22:08:51 +0700"}
 • Tiny_faith25jan18 {"asset_file_size":803212,"updated_at":"2018/01/27 21:18:39 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/27 21:18:39 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"faith","visibility":2,"created_at":"2018/01/27 21:18:28 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62051,"asset_file_name":"Faith25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/27 21:18:28 +0700"}
 • Tiny_thankful25jan18 {"asset_file_size":600541,"updated_at":"2018/01/26 11:52:42 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 11:52:42 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"thankful","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 11:52:35 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62050,"asset_file_name":"Thankful25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 11:52:35 +0700"}
 • Tiny_26026719_1752538508151350_1557933125_o {"asset_file_size":265696,"updated_at":"2018/01/26 00:23:49 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:23:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN6","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:23:44 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62049,"asset_file_name":"26026719_1752538508151350_1557933125_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:23:44 +0700"}
 • Tiny_25993157_1751923554879512_1808592355_o {"asset_file_size":320696,"updated_at":"2018/01/26 00:22:17 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:22:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN5","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:22:15 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62048,"asset_file_name":"25993157_1751923554879512_1808592355_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:22:15 +0700"}
 • Tiny_26037704_1751923564879511_213050225_o {"asset_file_size":228471,"updated_at":"2018/01/26 00:21:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:21:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN4","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:21:12 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62047,"asset_file_name":"26037704_1751923564879511_213050225_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:21:12 +0700"}
 • Tiny_25991241_1751923688212832_1930012278_o {"asset_file_size":354792,"updated_at":"2018/01/26 00:15:25 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:15:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN3","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:15:20 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62046,"asset_file_name":"25991241_1751923688212832_1930012278_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:15:20 +0700"}
 • Tiny_25993267_1752538554818012_1832508711_o {"asset_file_size":221490,"updated_at":"2018/01/26 00:14:59 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:14:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN2","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:14:55 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62045,"asset_file_name":"25993267_1752538554818012_1832508711_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:14:55 +0700"}
 • Tiny_25993141_1751923544879513_711792492_o {"asset_file_size":360265,"updated_at":"2018/01/26 00:13:01 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/26 00:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"WLAN1","visibility":2,"created_at":"2018/01/26 00:12:59 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":665,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62044,"asset_file_name":"25993141_1751923544879513_711792492_o.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/26 00:12:59 +0700"}
 • Tiny_regret25jan18 {"asset_file_size":785692,"updated_at":"2018/01/25 14:55:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/25 14:55:38 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"regret","visibility":2,"created_at":"2018/01/25 14:55:30 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62043,"asset_file_name":"Regret25Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/25 14:55:30 +0700"}
 • Tiny_decision18jan18 {"asset_file_size":598108,"updated_at":"2018/01/24 14:51:47 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/24 14:51:47 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e43\u0e08","visibility":2,"created_at":"2018/01/24 14:51:39 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62042,"asset_file_name":"Decision18Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/24 14:51:39 +0700"}
 • Tiny_free18jan18 {"asset_file_size":475113,"updated_at":"2018/01/23 14:21:36 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2018/01/23 14:21:36 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e","visibility":2,"created_at":"2018/01/23 14:21:18 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":62041,"asset_file_name":"Free18Jan18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2018/01/23 14:21:18 +0700"}
ขนาดย่อ: