นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Comments (05 December 2020)

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
gomze charlie [IP: 45.41.134.171]
05 ธันวาคม 2563 17:07
#115440

Thanks for sharing a great post. We provide routers technical support, If you have any query regarding the Nighthawk router, visit our site. https://nighthawkkapp.com/

Ico24 3D Printer
Ico48
stephenanthony [IP: 64.42.178.226]
05 ธันวาคม 2563 13:22
#115439


How to setup HP office jet pro 8710?

Learn how to setup HP office jet pro 8710 Printer. Read and understand HP office jet pro 8710 Printer setup manual. If the setup steps are clear, find the necessary port to fix the hardware. If the hardware connections are secure, you can proceed to install the software. We suggest visiting the software download portal and then provide the device name and the version. You can now go back to the remaining printer setup settings.