นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิรูปการศึกษา: หัวใจ เนื้อหา กระบวนการ ผลลัพธ์ ๓

Ico48

การเรียนรู้ต้องพัฒนาตามวุฒิภาวะ เช่นมะม่วงสุก ถ้าบ่ม ธรรมชาติเดิมของมะม่วงสุกก็เปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

เมื่อการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ กลับกลายเป็นธุรกิจการศึกษาของคนบางกลุ่มคือชะตากรรมของแผ่นดิน ซึ่งในที่สุดก็คือชะตากรรมร่วมของทุกคน มากบ้างน้อยบ้างตามแต่การกระทำของแต่ละคน

อยู่ที่เป้าหมายของชีวิตที่เหมือนน้ำแข็งในมือ ในที่สุดก็เป็นอากาศธาตุ

ขอบคุณค่ะ

ยาดมเอง