นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิรูปการศึกษา: หัวใจ เนื้อหา กระบวนการ ผลลัพธ์ ๓

Ico48

วันนี้ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ ก.ค. ของทุกปี

ครับ สอดคล้องกับ บันทึกนี้ ... จำได้ว่า สมัยลูกอยู่มัธยม ต้องใช้เวลาเตรียมงานประมาณ 1 เดือน ทำให้เวลาเรียนต้องถูกกิจกรรมเบียดบังไป