นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิกฤติการเมือง ๕: สรุป

Ico48

เป็นเวลาของ "เครือข่ายสหสัมมาชีพ"ที่อาสามาร่วมกอบบ้านกู้เมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ท่านทรงสละพระราชอำนาจ สละที่พักพิงไปอยู่ต่างแดน เพือหวังความสงบของบ้านเมือง

ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 ทรงถึงกับสละพระชนม์ชีพ มีพระราชดำรัสไว้ว่า"ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปไ้ด้" ธนบัตร 20 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวองค์ภูมิพล ทรงงานมาตลอดรัชสมัยในการสร้างแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย จนได้เป็นปรัชญาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศเป็นพันธกิจ 1 คือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ มีพันธกิจ 2 คือ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และพันธกิจ 3 คือผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

จะขับเคลื่อนพันธกิจอย่างไร ของ"เครือข่ายสหสัมมาชีพ" ในเขตรั้วสีบลู "ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อการชี้นำสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการหล่อหลอม " ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" สุ๋ค่านิยมความเป็น PSU คือ "การร่วมแรง ร่วมใจ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมืออาชีพ" สู่ความเป็นอัตลักษณ์คือ "นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม"

อะไรจะเป็นกลไกหลักที่ประชาคมจะใช้และเรียนรู้ร่วมกันในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ประกาศไว้ต่อสังคม

ขอบพระคุณบันทึก ที่ช่วยให้เกิดการทบทวนตน

"โลกนี้มีความพร่องอยู่เป็นนิจ" การก้าวเดินอย่างมีสติ เติมเต็มแก้ไขสิ่งที่พร่องคือหนทางในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง