นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นักสร้างสุของค์กร กับความสุขที่หลากหลายของผู้คน

Ico48
  • ความสุขมีอยู่ใกล้ตัวจริง ๆ อยู่ที่เราจะสร้างให้สุข หรือทุกข์ แค่นั้นเอง 
  • สุขเกิดจากที่เราสร้างให้เกิด "นั่นคือการให้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเต็มใจ และคอยให้อภัย เมื่อมีการพลาดพลั้ง หรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง" และค่อย ๆ ชี้แนะ   แต่ห้ามว่า มีการสั่งสอนกัน  นั่นคืออีกอารมณ์หนึ่งที่จะได้รับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมเพราะความจำยอม  แต่หาความจริงใจค่อยข้างยากที่สำคัญ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  • ทุกข์เกิดจากที่เราสร้างให้เกิด  เพราตนเองคิดว่าทำถูก  หารู้ไม่นั่นคือความทุกข์ที่พยายามสร้างให้เกิด  เมื่อไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ กลับทุกข์เอง  คิดเอง  รวมทั้งให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเกิดทุกข์   ถึ
  • การเข้าไปช่วยเหลือ คิดว่า สุขที่ทำให้  แต่การเข้าไปช่วยเหลือนั่นกลับพูดส่อเสียด เฉียดเฉือนให้เพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ อึ้งไปแล้ว     แต่ใจคิดว่า สร้างสุขให้  ทำให้ปัญหาคลี่ครายไปได้  แต่ในใจผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดทุกข์  ทำด้วยความจำยอม ไม่มีทางเลือก
  • เหล่านี้คือ สิ่งที่อยู่รอบข้าง รอบตัวเรา   ดังนั้นหากสังคมที่เราเข้าใจกัน มีความสุข ไม่คิดต่างจนเป็นเหตุให้คนอื่นด้อยค่า  สังคมนั้นย่อมเกิดสุขนั้นเอง