นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ของแม่: คนงานพิการ ๑ ต่อคนปกติ ๑๐๐ คน

Ico48

โรงงานที่ทำแบบนี้ ลดศักดิ์ศรีคนพิการและไม่ตะหนักว่า คนพิการต้องการพึ่งพาตนเองเช่นกัน กฎระเบียบที่ออกมาไม่ได้ช่วยให้ทัศนคติของสังคมเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น