นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตามรอย Revolutionary Wealth

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
03 December 2013 15:16
#94683

ติดตามคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม: สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2541 (หนังสือชุดเปิดโลกความคิด) สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

ไม่ต้องแข่งขันขอเพียงเราร่วมฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกัน ให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน

เสนอเพื่อพิจารณาค่ะ

เพียรเลิศ เจริญธรรมค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: ตามรอย Revolutionary Wealth