นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๗) วัวชนรถ รถชนวัว ใครผิด ??

Ico48

มาดู บทบัญญัติใน พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

 

(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

 

ลักษณะ ๑๔
สัตว์และสิ่งของในทาง

  • มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ
  • มาตรา ๑๑๒ การขี่ จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทาง ให้ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม

มีกรณีที่น่าจะเข้าข่ายความผิดของผู้ขับขี่คือ

หากถนน/ ทางมีป้ายสัญลักษณ์เตือนว่าทางข้างหน้ามีสัตว์ข้ามทาง เช่นป้ายสี่เหลี่ยมสีเหลืองมีรูปวัวอยู่ในป้าย ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ถ้าชนวัว ก็ถือว่าขับขี่ด้วยความประมาท

ไม่ว่าบทบัญญัติของเทศบาลจะบัญญัติว่าอย่างไรก็มีศักดิ์ด้อยกว่ากฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าอย่าง พรบ.

 

อิอิอิ

 

เราเอง