นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๗

Ico48

ปัตตานีมีนักเขียนแค่ ๔ คนนะครับ แต่เขียนเฉลี่ยแล้วเดือนละ ๙ บันทึกต่อเดือน ซึ่้งเป็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างสูงครับ

ดังนั้นจำนวนคนน้อย จำนวนบันทึกไม่ต้องสูงมากก็ได้เปรียบครับ

ลองเทียบกับศูนย์เครื่องมือฯ ที่มีจำนวนบันทึกสูงถึง ๒๐๑ บันทึกและจำนวนนักเขียนสูงถึง ๓๑ คน แต่เฉลี่ยแล้วนักเขียนแต่ละคนจะเขียนบันทึกแค่ ๗ บันทึกต่อเดือนต่อคน

ต่ำกว่าปัตตานีอีกครับ

อิอิอิ

 

ส่วนคณะแพทยฯ ได้เปรียบเช่นกันครับ เมื่อดูในภาพรวมของนักเขียนที่เข้ามาเขียนบันทึก ถึงจะมีแค่ ๒ คนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แต่มีจำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนสูงสุดใน ๑๔ หน่วยงานคือ ๒๗ บันทึกต่อคนต่อเดือน

ซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะด้านไหนครับ

ถ้าด้านการมีส่วนร่วม ก็จะพบว่าศูนย์เครื่องมือฯ มีสัดส่วนหรือร้อยละของสมาชิกในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด หรือร้อยละ ๖๐ ของสมาชิกทั้งหมดในหน่วยงาน

ส่วนคณะทรัพยฯ ผมไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขอะไรแทนดี

สมมตินะครับว่าคณะทรัพยฯ มีจำนวนบุคลากรประมาณ ๓๐๐ คน จำนวนสัดส่วนหรือร้อยละของบุคลากรจากคณะทรัพยฯ ที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงแชร์เท่ากับ (๒๓/ ๓๐๐) * ๑๐๐ = ๗.๖ เท่านั้นครับ

ศุนย์เครื่องฯ ได้เปรียบในเรื่องสัดส่วนของบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร หรืออื่น ๆ แต่สิ่งที่ทำให้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เปรียบในเรื่องสัดส่วนก็คือจำนวนบุคลากรที่มีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับคณะทรัพยฯ

หรือยกตัวอย่างคณะแพทยฯ ที่มีจำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่ากับ ๒๗ บันทึก แต่เมื่อดูสัดส่วนของการมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้แล้วมีไม่ถึง ร้อยละ ๐.๑ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ๆ แต่ที่เสียเปรียบคือจำนวนบุคลากรของคณะแพทยฯ มีจำนวนมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ เช่นเมื่อเทียบกับศูนย์เครื่องมือฯ คณะแพทยฯ มีบุคลากรมากกว่าศูนย์เครื่องมือฯ ถึงเกือบ ๑๐๐ เท่า

เช่นเดียวกับ วิทยาเขตปัตตานี ที่เรา (ผม) ไม่ทราบตัวหารที่แท้จริง

อันนี้ต้องใช้การ standardize ค่าด้วยครับ คือเทียบสัดส่วนให้จำนวนบุคลากรเท่า ๆ กัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกันอีกที

 

หรือบุคลากรสังกัด สนอ. ที่ผมไม่ทราบจำนวนทั้งหมด เลยประมาณสัดส่วนไม่ถูกครับ สนอ. อาจจะมีสัดส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงก็ได้ หากมีจำนวนบุคลากรไม่มากนัก

อิอิอิ

แต่ตอนนี้ดูในภาพรวม ๆ แบบง่าย ๆ ไปก่อนครับ

อิอิอิ

เราเอง