นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับ-ส่งมอบงาน

Ico48

ขอบคุณทีมผู้บริหารในยุคของท่าน รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ที่ได้พัฒนาคณะฯ ได้เจริญก้าวหน้า ในช่วง 8 ปี ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: รับ-ส่งมอบงาน