นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 2 กิจกรรมใน ม.อ.

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
17 June 2013 11:09
#88920

จำได้ว่ามีหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาทบทวนโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ส่งภายใน ก.ค 56 (เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน เริมต้น ปี 2551) กับกิจกรรมนักศึกษาเดิม สำหรับ การพ่มเพาะคนดีของสถาบัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วจะเดินต่อไปอย่างไร การร่วมคิด หาคำตอบร่วมกันหลาย รุ่น น่าสนใจ "ทศวรรษที่ 5 กิจกรรมนักศึกษาสงขลานครินทร์"

คิดแล้ว....วาง....อ.หงั่น ว่าไง