นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. ที่ผ่านมาและกำลังจะไป 1.แผนปัจจุบัน

Ico48
pai (Recent Activities)
22 April 2013 11:25
#87121

เรื่องนี้คงเป็นตัวอย่างการนำผลงานวิจัยมาทำเป็นการบริการวิชาการ โดยที่นำเงินรายได้ไปลงทุนผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร เพื่อบริการวิชาการและการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในการบริการวิชาการที่เชื่อมเข้ากับระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม จริง และสามารถหารายได้ให้กับหน่วยงานได้ด้วย เป็นนโยบาย ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม สามารถนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงได้ ไม่ใช่วิจัยเพื่อการสร้างกระดาษเพื่อเก็บไว้บนหิ้งที่ชอบทำกันอยู่ แต่เป็นวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จริง ครับ

ขอชมเชยทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการนี้ สำเร็จเป็นรูปธรรมครับ