นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท

Ico48

คำถามที่ได้รับเพิ่มเติม "อะไรคือองค์ความรู้ของพยาบาลชุมชน"

อะไรคือเป้าหมายของการทำงาน

นำความรู้อะไรบ้างมาใช้ในการทำงาน

มีวิธีการทำงานอย่างไร

ความรู้ที่ได้จากการทำงานที่แตกต่างจากอาชีพอื่นมีอะไรบ้าง

ท้าทายรอคำอธิบายให้คนอื่นเข้าใจต่อไป