นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท

Ico48

บทบาทของครูพยาบาลชุมชนคือ"การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน"

ทางเดินแห่งตน

1. สร้างความมั่นใจ และภูมิใจในสิ่งที่มี ที่เป็น และรู้ว่าต้องการพัฒนาอะไร อย่างไร…

2. จัดโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เปิดเวทีสาธารณะหรือบริิการวิชาการให้ได้แสดงความรู้ ความสามารถ

4. การจัดการความรู้ืื การสรุปบทเรียน เพื่อให้เกิดหลักฐานจากการเรียนรู้

5. การเข้าถึงสิทธิพึงมีพึงได้ ในทรัพยากรสาธารณะ

แค่นีก็ทำกันตลอดชีวิตมิจบสิ้น

ไม่หวังผลสำเร็จเร็ว ไม่กังวล ทำตามศักยภาพและความสามารถ......เรียน รู้ เรียนรู้......

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555