นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดยืน

Ico48
วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ [IP: 130.54.130.241]
19 พฤศจิกายน 2555 10:09
#81999

“หากรัฐบาลละเมิดพันธสัญญาที่มีต่อประชาชน และใช้อำนาจโดยเห็นแก่ตัวแล้ว ประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้ และอาจด้วยการใช้กำลัง ถ้าจำเป็น” จอห์น ล็อค (ค.ศ. 1632-1704)

จอห์น ล็อค (John Locke) นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ (ค.ศ. 1632-1704) บิดาผู้วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของอังกฤษ เป็นผู้ที่สนับสนุนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และเน้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ จอห์น ล็อค แสดงความเห็นว่ารัฐบาลหรือองค์กรบริหารที่จัดตั้งขึ้น ไม่มีอำนาจใดที่เป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรบริหารหรือรัฐบาลจะต้องมีอำนาจอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนั้น หากรัฐบาลหรือองค์กรบริหารละเมิดพันธกรณีหรือสัญญาประชาคมที่มีต่อประชาชน โดยการละเลยจุดประสงค์ของทรัสต์ (คู่สัญญาอันหมายถึงประชาชน) โดยใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อจุดประสงค์อันเห็นแก่ตัวแล้ว ประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้ และอาจด้วยการใช้กำลังถ้าจำเป็น (จาก เอ็ม เจ ฮาร์มอน ความคิดทางการเมืองจากเปลโต้ถึงปัจจุบัน แปลโดย เสน่ห์ จามริก กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2519)

เนื้อหาเต็ม: จุดยืน