นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การต่ออายุราชการ

Ico48

ในที่ประชุมของภาควิชา มีการลงคะแนน (ลับ) เห็นชอบ/ ไม่เห็นชอบให้มีการต่ออายุราชการอีก ๕ ปี ระดับรองศาสตราจารย์ (ตรวจสอบเงื่อนไขตามเกณฑ์แล้ว) ที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ ๑ ท่าน

คนเก่ง แต่หากทำงานเป็นทีมไม่ได้ก็ไม่มีใครต้องการ

เราเอง

 

 

เนื้อหาเต็ม: การต่ออายุราชการ