นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมทัศนคติ: เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
30 July 2012 12:25
#79316

เราอาจจะมองที่ตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะมองในภาพรวม หรือที่ผลประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ

อยู่ที่ว่าจะยอมคายหรือจะ(กล้ำ)กลืนกันต่อไป

เราเอง