นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย.......

Ico48

และยังมีกิจกรรม การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เช่น....

วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 55

- โครงการอบรม การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้าย

- โครงการอบรม เรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร

วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 55

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 1)

วันจันทร์ที่ 13 ส.ค. 55

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 2)

วันอังคารที่ 14 ส.ค. 55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- โครงการอบรม “เนื้อและไข...เลือกอย่างไร...จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย...รอบ 1 ตามบันทึกพี่ anni

วันพุธที่ 15 ส.ค.55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยางพารา

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางพัฒนาการเกษตรและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 3)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.55

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพการเกษตรสู่ชุมชน

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.55

- โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรชุมชนกับการพัฒนาการเกษตรภายใต้ภาวะความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

- โครงการอบรม “เนื้อและไข่...เลือกอย่างไร..จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย...(รอบ 2) ตามบันทึกพี่ anni

- โครงการธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท

วันเสาร์ที่ 18 ส.ค.55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)