นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย.......

Ico48

ตอนนี้หน่วยงานของคณะฯ หลายหน่วยงานก็มีความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอ

ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต รวบรวมข้อมูล

นิทรรศการ

1.งานแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร (Agrinovation) คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภาควิชาการจัดการศัตรูพืชเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน

2.หมอพืช...แห่งแดนใต้ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

3.ธรรมชาติของดิน กับความจริงของปุ๋ย เพื่อการจัดการและใช้ที่ดินทางการเกษตรให้ยั่งยืน ภาควิชาธรณีศาสตร์

4.เกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองชีววิถีสู่ความยั่งยืน ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

5.พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ฐานทรัพยากรพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภาควิชาพืชศาสตร์

6.การขายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์

7.Amazing Rumen ภาควิชาสัตวศาสตร์

8.นิทรรศการวาริชศาสตร์

8.1 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

8.2. อาหารและสุขภาพสัตว์น้ำ

8.3 การจัดแสดงพรรณไม้น้ำ

8.4 นิทรรศการสัตว์น้ำ

8.5 จากวิถีชีวิตชุมชนสู่อนาคตพลังงานทางเลือก ภาควิชาวาริชศาสตร์

9.อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

10.เทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

11.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

12.การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

13.เกษตรวิถีธรรม นำชีวิตพอเพียง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

14.ฟาร์มแพะเนื้อมาตรฐานสำหรับเกษตรกร

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

15.คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

16.พัฒนาเกษตรไทย โดยใช้เกษตรชีวินทรีย์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้

17.นิทรรศการทางการเกษตร กลุ่มงานบริการวิชาการ

ประกวด

18. โครงการประกวดไก่แจ้ ภาควิชาสัตวศาสตร์

19. โครงการประกวดวาดภาพ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

20. โครงการประกวดการถ่ายภาพดิจิตอล ชมรมถ่ายภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกค่ะ