นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48

เรียน คุณสุนิสา สมานประธาน

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ ดังนั้นจึงต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายทราบ