นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรสายสนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

Ico48

         ขอบพระคุณคะที่อาจารย์ให้ความสำคัญกับสายสนับสนุน  สายสนับสนุนมีหลายด้าน   หลายสายงาน  ย้อนหลังไปช่วง 2535...สายงานครู  ที่มีบทบาททำงานควบคู่ไปกับคณาจารย์  ไม่ว่าด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

          ด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองนั้น  จะมีความก้าวหน้าได้ง่ายกว่าสายสนับสนุนอื่นๆ  ถึงแม้ว่าแรกบรรจุจะเป็นวุฒิอนุปริญญา  แต่ส่วนมากมีโอกาสได้ไปศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติมในภายหลังใน  แต่ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  เพราะตำแหน่งครูสามารถพัฒนาไปได้ถึง ระดับ 7-8 (ระบบเก่า)  โดยการนำผลงาน เช่น  คู่มือ  งานวิจัย ฯลฯ  ขอชำนาญการ

         เปรียบเทียบกับสายสนับสนุนอื่นๆ  สมมติว่าเริ่มบรรจุด้วยวุฒิอนุปริญญา  จะไปตันที่ระดับ 6 ส่วนมากจะพยายามเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้เพดานสูงขึ้นไปกว่าเดิม  บางคนที่มีความสามารถทำงานวิจัย  สามารถนำผลงานขอชำนาญการได้เช่นเดียวกัน

         ขอย้อนไปที่ตำแหน่งครู  เนื่องจากภาระงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  จะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง  ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปรับข้าราชการเข้าสู่ระบบแท่ง  กลายเป็นว่าสายงานครูเดิม  ตกอับที่สุดเพราะไปอยู่ในแท่งทั่วไป ปฏิบัติงานระดับต้น  และที่สำคัญคือ  ผู้ที่ได้ชำนาญการอยู่แล้ว  เปลี่ยนไปเป็นชำนาญงาน

         การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้พิจารณาให้เป็นธรรม  ถึงการพัฒนาที่ผ่านมา  ทำไมจึงวิเคราะห์ได้แต่เพียงว่า  ครูแรกบรรจุด้วยอนุปริญญา (ระดับ 2) แล้วโยงเข้าระบบแท่งแบบง่ายๆ  ทำไมไม่มีใครวิเคราะห์งานและผงงานของเขาเหล่านั้น  และปรับเข้าระบบแท่งที่เหมาะสม

          กรณีของครูที่อยู่ครูระดับชำนาญการ  7-8  เมื่อเข้าระบบแท่ง  เป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ  ถ้าบุคลากรเหล่านั้นมีผลงาน  ทำงานวิจัยอยู่ทุกวี่ทุกวัน  ผลงานที่ทำจะสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรได้บ้าง...คงไม่มีใครมองกระมัง....หรือมองเห็นแต่เพียงว่า...ไม่กี่ปีก็เกษียณ......สำหรับบางสายงานอาจจะใช่...แต่ครูบางคนอาจไม่ใช่ก็ได้....

         ทุกวันนี้กลุ่มครูก็เคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่  แต่เนื่องจากเป็นชนกลุ่มน้อย..จึงไม่มีใครให้ความสนใจอย่างจริงจัง.....