นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48

เรียน คุณสุนิสา สมานประธาน

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างและตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือเวียนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/ว5855 ลงวันที่ 11 ก.ค.54 ให้ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติดังนี้

1. งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม ทุกราคาค่างาน วันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างระหว่างงวดงานให้ 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ งวดสุดท้ายให้ 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ

2. การตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ