นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์มันมีปัญหาผู้ดูแลช่วยที

Ico48

ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับเจ้าหน้าทีู่แลระบบ

ผมเข้าใจว่ากว่าระบบจะมีความเสถียรก็ต้องใช้เวลา

แต่ขอบคุณในความตั้งใจในการทำงาน

จริงๆแล้วงานของน้องๆที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เป็นงานเฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของรูปเพื่อ

ใช้ในการอธิบายความ ในเนื้อหาที่ต้องการสื่อในวงแชร์