นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วย “ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแบบฉบับองค์กร”

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
24 Febuary 2012 17:45
#75467

จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะในการนับผล

สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ตามบันทึก ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์