นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการกิจกรรมนักศึกษา....ปลูกป่าชายเลน

Ico48

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัยรักษ์โลก

ต้นไม้ทุกต้นเป็นแหล่งพลังงาน ที่เก็บคาร์บอน ที่สร้างอ๊อกซิเจน ที่เพิิ่มความชื้น และดูดซับความชื้น แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ยิ่งป่าชายเชนยังเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์นำ้ด้วย