นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิบัติธรรม @ เกาะสมุย

Ico48

บันทึกเหล่านี้จะเล่าเรื่องการทำงานและเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการอธิบายงานด้านจิตตปัญญาศึกษาว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรกับ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้อย่างดี อีกสักบันทึก เล่าเรื่องจิตตปัญญา คืออะไร เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม