นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวหน้างาน คือใครในระบบประเมิน Competency Online

Ico48

จุดสำคัญ ผู้ประเมินต้องรู้แจ้ง รู้ชัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ถูกประเมินได้ เพราะผู้ถูกประเมินจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติ และปรับปรุงตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี่ที่ผู้ถูกประเมินพึงปฏิบัติได้