นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดตัว ระบบประเมิน Competency Online

Ico48
เที่ยง (Recent Activities)
17 January 2012 22:37
#73795

เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ คนธรรมดา การประเมินคงจะต้องมีอยู่ กับองค์กร ตลอดไป และหากไม่มีการประเมิน การบริหารจัดการ คงพัฒนา อยาก การทำให้การประเมิน เป็นที่ยอมรับ และนำไปพัฒนาปรับปรุงงาน เมื่อต้องมีการประเมิน เราคงต้องใช้ประโยชน์ จาการประเมิน สิ่งที่ทำให้เกิดการประเมินทีดี มองการประเมิน เป็นบวก ผู้ถูกประเมินมองว่าผู้ประเมินเป็นผู้ชี้แนะ และผู้ประเมินต้องมองว่าประสงค์ให้ผู้เราประเมินมีการพัฒนา เพิ่มขึ้น