นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Ignition failed- HPLC

Ico48

ใน SEM Quanta สามารถตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานของ filament ได้เหมือนกัน แต่เครื่องไม่มีระบบแจ้งเิตือนความผิดปกติให้ทราบ โดยอาศัยประสบการณ์ของ operator เองในการสังเกต เช่น Signal ลดลง ดูจาก emission current ที่ได้น้อยกว่าปกติ ที่สภาวะทดสอบเีดียวกัน

เนื้อหาเต็ม: Ignition failed- HPLC