นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง

Ico48

"ทำเพื่อส่วนร่วม" บางครั้งเป็นคำพูดที่ติดปาก พอมองย้อนกลับมาอีกครั้ง เพื่อส่วนร่วมแต่ตอบสนองตนเองและพวกพ้อง

ในทำนองว่า "เวลาทุกข์ช่วยกันมีส่วนรวม...แต่เวลามันส์ ลืมเราเสียนี้ ()_()!