นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์

Ico48

เรียน ท่านคณบดีฯวัลลภ,

ขอบพระคุณที่ให้แนวคิด ปฏิบัติค่ะ อย่างไรก็ดี องค์กรจะขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อมีความคิดที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นไปได้ดังว่าถ้าผู้นำองค์กรเข้าใจและอธิบายให้ลูกทีมเข้าใจโดยยึดถือคุณธรรม มโนธรรมและยุติธรรมในการปฏิบัติงานกับลูกทีมทุกคนค่ะ