นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินค่าตอบแทน (OT)

Ico48

เรียน คุณอนันต์

ตามที่มีคำสั่งให้ จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารลงนามอนุมัติ ก็สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาตามระเบียบได้ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: เงินค่าตอบแทน (OT)