นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย

Ico48

ไทยทำ ต่างชาติใช้ เมื่อไหร่ไทยจะเจริญ (จริงๆ สักที)

เราควรหันมาพัฒนาวารสารของไทย ให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารของไทย

ด้วยข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ หรือกรอบแห่งจริยธรรม การส่งตีพิมพ์งานวิจัยจึงเลือกส่งในวารสารที่มี "คะแนนสูง"

เราส่งออกทรัพยากรของประเทศทั้งหมด ในขณะที่คนไทยเองถูกจำกัดสิทธิ์ความเท่าเทียมในการใช้ทรัพยากรของประเทศ

เราส่งออกแม้กระทั่ง "ความรู้"

เราเอง