นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4

Ico48

ขอขอบพระคุณด้วยครับ
     1.ผศ.ดร.วสันต์ อติศซัพท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการที่อนุมัติโครงการในครั้งนี้ที่กรุณาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องให้่ เพื่อจัดสร้างเป็นห้องเีรียน PSU Opensource & E-Learning
     2.คุณชนันท์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
     3.คุณพิเชษฐ เพียรเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่วัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
     4.คุณวิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการพิเศษ อ.ป้อม เภสัช พอทราบข่าวว่าทางรร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ที่ 4 ขาดจอภาพ 10 จอ ติดต่อบจก.วิชชุสินให้ัอย่างรวดเร็ว
     5.อ.ป้อม ทันตะ เดินทางมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นว่ายังมีรร.ที่ขาดแคลนหลายอย่างด้วยกัน
     6.และอีกหลายท่านที่มิอาจเอ่ยนามมได้ทั้งหมดครับ ในโครงการนี้ผมเน้นให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการศึกษาโดยการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโดยใช้ซอฟท์แวร์พิเศษในโครงการของคุณวิภัทร ศรุติพรหม ในชื่อ PSU Baby