นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประกันคุณภาพ : ตอนที่ 1 การจัดทำ SAR ของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี

Ico48

ก.พ.ร. เคยประเมินเราว่า ยังไม่เห็นการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อย่างชัดเจน จึงไม่ได้คะแนนในส่วนของ (L) Learning ตามกระบวนการ PDCA