นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประกันคุณภาพ : ตอนที่ 1 การจัดทำ SAR ของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี

Ico48

ถ้าผู้ประเมินไม่ใส่"ยาแรง"ลงไปในการประเมิน SAR ก็เป็น SAR เหมือนเดิมครับ คืออยู่ในรายงาน โดยไม่นำไปใช้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเสียเวลาที่จะจัดทำรายงาน