นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแก้ไขวัน เดือนปี เกิด

Ico48

คุณลัดดาคะ กรณีของคุณการแก้ไขวันเดือนปีเกิดสามารถแก้ไขได้ค่ะ

1. กรณีไม่ทราบวันเดือนเกิดทางทะเบียนราษฎร์ จะออกให้เป็น วันที่ 1 มกราคม และตามด้วยปีพ.ศ.เกิดค่ะ

2. ปีเกิดที่ถูกต้องของคุณที่บอกว่าแก่ 3 ปี ให้นำหลักฐานการศึกษาหรือใบสุทธิไปแสดงพร้อมพยานแวดล้อมสอบปากคำว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน และข้อมูลพี่น้องที่ร่วมท้องมารดาเดียวกันเพื่อการไล่เลียงตามลำดับปีเกิด แล้วนำหลักฐานต่าง ๆ ไปเพื่อขออนุมัติแก้ไขกับนายทะเบียนราษฎร์ได้ที่ว่าอำเภอในท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ค่ะ