นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

Ico48

"ครูคือผู้เรียนรู้" นำนักศึกษา  อาจารย์ ทั้งของคณะพยาบาล ม.อ.และ มิยาซากิ  จากญี่ปุ่นเยี่ยมหมอพื้นบ้าน  "ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษาโรค"