นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำคลอด

Ico48
ชานนท์ [IP: 110.49.227.65]
18 April 2011 11:38
#64921

ในเอกสารสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (๒๕๕๒ ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่ใช้คำขวัญว่า "บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน") เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HDd)

เอกสารดังกล่าวได้อธิบาย "มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ" กล่าวเฉพาะในระดับที่ ๖ อันเป็นมาตรฐานในระดับปริญญาเอก ในหัวข้อที่ (๓) ว่าด้วยทักษะทางด้านปัญญา ระบุไว้สอดคล้องกันกับสิ่งที่คุณไพศาลเขียนไว้และนำเสนอในบล็อกนี้ ดังนี้

"สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญ"

เนื้อหาเต็ม: ทำคลอด