นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ

Ico48
พึ่ดา มหิดล [IP: 124.122.227.220]
25 มกราคม 2554 12:32
#63137

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ผอ.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thaiskillplus เป็น วิทยากระบวนการ ที่ทำหน้าที่เป็น Facilitator ในการอบรมให้แก่องค์กรต่างๆ ได้ดีมากเมื่อสัปดาห์ก่อนไปเข้าอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงกับอาจารย์ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เห็นภาพของคำว่าวิทยากรกระบวนการชัดเจนมาก และตระหนักว่า การเป็นวิทยากรกระบวนการ ต้องมีประสบการณ์จริง และจูงใจผู้อบรมทุกคนให้มีส่วนร่วมให้ได้ ซึ่ง อ.อุไรวรรณ ทำได้อย่างเชีียวชาญ จึงทำให้สรุปผลการอบรมและการต่อยอดนำไปใช้งานชัดมาก ที่สำััคัญบรรยากาศการอบรมสนุกอบอุ่นและประทับใจมากค่ะ นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างวิืทยากรเดิม กับ วิทยากรกระบวนการค่ะ