นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

Ico48

 ร่วมยินดีด้วยค่ะ

      21  ต.ค  ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติพอดี     ด้วยบุญกุศลคุณความดี ขอให้ท่านคณบดี  คณาจารย์  นักศึกษา  บุคคลกรทั้งอดีตปัจจุบันผู้ร่วมสร้างและพัฒนาทุกท่าน  มีพลังกาย  พลังใจ  พลังสติปัญญา  ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะกันต่อไป

      สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จได้ด้วย ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารในท้องถิ่น โดยท้องถิ่น  เพื่อท้องถิ่นที่พอเพียงและแบ่งปัน

      "ผู้ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด  คือตัวเราเอง"ท่ามกลางเพื่อน  พี่น้อง  มวลมิตรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

              เคารพรักและปรารถนาดี