นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)

Ico48
. [IP: 58.9.19.179]
13 พฤษภาคม 2553 03:04
#56928

ตามบันทึกข้างต้นชี้ให้เห็นวิกฤตของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ สาเหตุเกิดจาก

1. สกอ.ไม่เข้าใจเกณฑ์ของ ECPE ที่ไปศึกษาจากสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติว่าต้องใช้การบริหาร TQM ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่การบริหารระบบ (Quality Management System) และ การปรับปรุงระบบ (Quality Improvement)

2. การบริหารระบบ ต้องเริ่มต้นที่การออกแบบระบบ(System design) มิฉะนั้น จะไม่มีระบบให้บริหาร ซึ่งหมายถึงความล้มเหลวของการประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance) เพราะ"ระบบ"คือตัวประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เรื่องนี้น่าเห็นใจ สกอ. เพราะสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่เป็นครูก็มีจุดอ่อนไม่มีความสามารถออกแบบระบบเช่นเดียวกัน...เมื่อขาดระบบเป็นเป็นมาตรฐานในการพิจารณา จึงไม่มีหลักประกันว่ารางวัล TQA มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ IQA.ของ สกอ.นั้นไม่มีคุณภาพเพราะขาดความรู้เรื่องการออกแบบระบบ

IQA ของ สกอ.มีหลักฐานแสดงความ"มั่ว"ที่สร้างวิกฤตให้ระดับอุดมศึกษา หลักฐานนั้นคือ องค์ประกอบต่างๆที่ สกอ.สร้างขึ้นเองตามความรู้(สึก)ที่ไม่ได้มาตรฐานสากล ISO และไม่ได้มาตรฐานบอลริจที่ได้ไปศึกษาจาก TQA

3. การปรับปรุงระบบ เมื่อไม่รู้วิธีการออกแบบระบบ การปรับปรุงระบบหรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องปรับปรุงโดยประเมินที่ระบบ

ในฐานะประชาชนที่มีลูกหลานศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นในฐานะ Stakeholder ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า...

สกอ.มิได้ช่วยแก้ปัญหาการศึกษา...แต่เป็นตัวปัญหาเสียเองที่สร้างวิกฤตให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...สาเหตุน่าจะเกิดจากผู้บริหารระดับสูงของ สกอ.อวิชชาเพราะไม่ใฝ่รู้  ทำให้ไม่รู้จริงเรื่องการบริหารระบบที่ทำให้การศึกษามีคุณภาพ