นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน

Ico48
ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ [IP: 192.168.100.112]
31 มกราคม 2553 10:48
#53603

        เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ตามหลักการแล้วเชื่อว่าดี และควรทำให้เกิดเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นได้ถึงความเป็นเอกภาพและการมีพัฒนาการเชิงระบบในองค์กรคณะฯอย่างจริงจัง

        อย่างไรก็ตามในสภาพเช่นสังคมไทยที่ดีงามของเราการต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องของตัวอาจารย์เองด้วย นับเป็นภารกิจแห่งความเป็นครูที่ต้อง ตรึง เน้น และให้ความสำคัญอย่างจริงจังด้วย ทั้งในแง่ของวิชาการ ความมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีสัมมาทิฐิ และความรับผิดชอบ ทั้งละอายต่อการกระทำสิ่งที่ไม่สมควร เกรงกลัวต่อผลที่จะเกิดการปลูกฝังทิฐิที่เป็นมิจฉาไว้ให้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นปัจเจกบุคคลของอาจารย์แต่ละท่านอาจ เห็น เชื่อ หรือได้รับการปลูกฝังมาไม่เหมือนกัน

        ก็ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะระบบการเรียนการศึกษาใหม่ๆที่ดีๆก็มีพัฒนาเข้ามาสู่ประเทศเราเยอะ แต่ไอ้ที่ไม่ได้ความ รุงรัง ไม่ถูกโรคกับสภาพสังคมไทยเราก็มาก ทั้งที่เป็นพิษต่อประเทศโดยตรงเพราะความโง่เกินและฉลาดเกินของคนไทยเราก็มี จะอย่างไรก็ตาม ในที่สุดคงจะแจ๋วสุดๆ หากเราสามารถช่วยผสมผสานสิ่งดีๆในกระบวนการแบบไทยๆของเราแต่เดิมๆ สร้างให้เกิดเป็นกระบวนการแบบไทยๆที่สร้างคนที่เป็นไทได้เต็มคนด้วย