นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไอซีทียันดักข้อมูลชาวเน็ตไทยไม่ละเมิด "ประเทศไหนๆก็ติด Sniffer"

Ico48

ในประเทศไทยมีกฎหมายที่รองรับว่าการดักฟังโทรศัพท์นั้นถูกกฎหมายหรือไม่?

ลองดูรัฐธรรมนูญปี 2550

หมวด  ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

เช่น

มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ  หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว  สามารถยกบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได

บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว  ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ 

มาตรา ๓๖ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การกระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การดักฟังโทรศัพท์ในทางปฏิบัตินั้นผมเข้าใจว่ามีจริง โดยหน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานด้านสืบสวนอย่าง DSI หรืออื่นๆแต่ไม่ได้ทำอย่างเปิดเผย และกระทำในส่วนที่เชื่อได้ว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ซึ่งต้องมีมูลหรือมีการข่าวด้ายอื่นช่วย

หรือในทางสืบสวนคดี ก็ต้องมีมูลที่เกี่ยวกับคดีนั้นๆ

การใช้ข้อมูลดักฟังโทรศัพท์เป็นหลักฐานหรืออ้างอิงในคดีนั้นศาลรับเป็นหลักฐานหรือไม่ต้องถามนักกฎหมายดู

ดูตัวอย่างกรณีเรื่องมีข่าวการดักฟังโทรศัพท์ต่อสถานทูตไทยในกัมพูชา

มันทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย แต่ความจริงอีกเรื่อง และหากทำจริงใครจะยอมรับ? ว่าทำผิดกฎหมาย

หรือลองค้นข้อมูลข่าวเก่าๆ ที่เกี่ยวกับการให้การดักฟังโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในสหรัฐฯ ดู

ตัวอย่าง

กรณีการดักฟังโทรศัพท์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

วิเคราะห์ข่าว

 

เราเอง